OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG OPIEKUŃCZYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ EMPATIA

§ 1. Definicja podopiecznego

Podopieczny to osoba starcza lub niepełnosprawna na rzecz której EMPATIA świadczy usługi, o których mowa w § 3, niekwalifikująca się do hospitalizacji, wymagająca stałej pomocy w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych.

§ 2. Definicja usług opiekuńczych

Usługi opiekuńcze realizowane są przez personel Spółdzielni Socjalnej EMPATIA w miejscu pobytu Podopiecznego i polegają na pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiece higienicznej, zapewnieniu kontaktów z otoczeniem.

§ 3. Definicja Zleceniodawcy

Zleceniodawca to Podopieczny lub opiekun faktyczny Podopiecznego, z którym EMPATIA podpisała umowę o świadczenie usług opiekuńczych.

§ 4. Definicja Zleceniobiorcy

Zleceniobiorca to Spółdzielnia Socjalna EMPATIA, która świadczy usługi opiekuńcze na podstawie umowy zawartej ze Zleceniodawcą.

§ 5. Zakres usług opiekuńczych

1. Zakres usług jest ustalany indywidualnie dla każdego Podopiecznego podczas wizyty Koordynatora usług opiekuńczych w domu osoby starszej / niepełnosprawnej, w celu dokładnej identyfikacji sytuacji i przeprowadzenia pogłębionego wywiadu. W trakcie wizyty domowej określamy zarówno stan fizyczny i psychiczny osoby wymagającej opieki, jej potrzeby w zakresie szeroko pojętej opieki, jak i ogólny stan techniczny miejsca zamieszkania.

2. Zakres usług świadczonych na rzecz Podopiecznego może obejmować:

1) Czynności żywieniowe:

a) Przygotowywanie lub dostarczanie posiłków oraz produktów żywieniowych na pozostałą część dnia (za środki pieniężne Podopiecznego), z uwzględnieniem zalecanej diety i z zachowaniem dbałości o higienę żywności,

b) Pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, o ile wymaga tego stan zdrowia,

c) Inne czynności wynikające z indywidualnych potrzeb Podopiecznego,

2) Czynności gospodarcze:

a) Przynoszenie opału, palenie w piecu,

b) Sprzątanie: utrzymanie w czystości najbliższego otoczenia Podopiecznego (z wyłączeniem ciężkich prac porządkowych, środki czystości zapewnia Podopieczny lub jego opiekun faktyczny), wynoszenie śmieci, utrzymanie w bieżącej czystości sprzętu codziennego użytku, w tym urządzeń sanitarnych,

c) Utrzymanie w czystości naczyń stołowych i kuchennych,

d) Utrzymanie w czystości sprzętu pomocniczego ułatwiającego codzienne funkcjonowanie (np. wózek inwalidzki, balkonik, podnośnik),

e) Robienie zakupów artykułów spożywczych i innych niezbędnych w gospodarstwie domowym lub towarzyszenie przy ich dokonywaniu (zakupy dokonywane są za środki pieniężne Podopiecznego w najbliższej okolicy miejsca pobytu Podopiecznego),

f) Pranie odzieży, bielizny pościelowej, niezbędne prasowanie lub zanoszenie i odbiór rzeczy z pralni,

g) Inne czynności wynikające z indywidualnych potrzeb Podopiecznego, 

3) Czynności organizacyjne:

a) Ustalanie wizyt lekarskich i towarzyszenie w nich jeżeli zachodzi taka potrzeba,

b) Realizacja recept lekarskich (za środki pieniężne Podopiecznego w najbliższej okolicy miejsca pobytu Podopiecznego),

c) Załatwianie spraw urzędowych lub towarzyszenie podczas wizyt w urzędach lub innych instytucjach i organizacjach,

d) Pomoc w regulowaniu opłat (środkami pieniężnymi Podopiecznego),

e) Pomoc w organizacji czasu wolnego,

f) Inne czynności wynikające z indywidualnych potrzeb Podopiecznego),

4) Czynności higieniczne:

a) Utrzymanie higieny – mycie ciała, mycie głowy, kąpiel, czesanie, obcinanie paznokci, golenie,

b) Pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych,

c) Układanie Podopiecznego w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji,

d) Zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,

e) Zmiana pieluchomajtek,

f) Zmiana bielizny osobistej i pościelowej,

g) Słanie łóżka,

h) Inne czynności wynikające z indywidualnych potrzeb Podopiecznego,

5) Zapewnienie kontaktów z otoczeniem (w miarę możliwości Podopiecznego):

a) Inicjowanie, ułatwianie kontaktu z rodziną i środowiskiem lokalnym,

b) Organizacja wyjść z mieszkania,

c) Pomoc w zaspokajaniu potrzeb duchowych, w tym religijnych,

d) Pomoc w zaspokajaniu potrzeb kulturalno-sportowo-rekreacyjnych,

e) Inne czynności wynikające z indywidualnych potrzeb Podopiecznego,

§ 6. Zasady ustalania harmonogramu opieki domowej 

1. Zleceniodawca określa ze Zleceniobiorcą harmonogram opieki nad Podopiecznym
w chwili Zlecenia.

2. Jedna wizyta opiekunki u Podopiecznego trwa co najmniej 3 godziny.

3. Wszelkie zmiany harmonogramu świadczenia usług, polegające na zwiększeniu lub zmniejszeniu liczby godzin świadczenia poszczególnych usług lub zmianie zakresu lub terminu usług wymagają telefonicznego lub za pośrednictwem poczty email powiadomienia Biura Zleceniobiorcy na co najmniej 72 godziny przed taką zmianą.

4. W przypadku zmian polegających na zwiększeniu zakresu lub liczby godzin świadczonych usług lub zmianie terminu świadczenia usług Zleceniobiorca dołoży starań w celu realizacji tak zmienionego harmonogramu, jednak zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi w zwiększonym zakresie lub zaproponowania innego terminu wykonania usługi.

5. W przypadku, gdy Zleceniodawca nie poinformuje Zleceniobiorcy z 72 godzinnym wyprzedzeniem o rezygnacji z wybranych usług, zmianie terminu lub ograniczeniu liczby godzin opieki, Zleceniobiorca naliczy opłaty zgodnie z pierwotnym harmonogramem.

6. Za poinformowanie Zleceniobiorcy nie jest uznawane przekazanie informacji personelowi wykonującemu usługi opiekuńcze.

7. W przypadku przekazania informacji za pośrednictwem poczty email zmiany stają się wiążące po ich zaakceptowaniu i po potwierdzeniu przez drugą stronę poprzez email.

8. W przypadku, gdy w ocenie Zleceniobiorcy zakres świadczonych usług powinien być rozszerzony lub liczba godzin świadczenia poszczególnych usług zwiększona i niepodjęcie takich działań zagraża bezpieczeństwu lub zdrowiu Podopiecznego, Zleceniobiorca informuje o tym Zleceniodawcę.

§ 7. Zasady postępowania w wyjątkowych sytuacjach 

1. Zleceniobiorca zastrzega, że w przypadku, gdy podczas realizowania wizyty opiekuńczej zgodnie z harmonogramem świadczenia usług w miejscu przebywania Podopiecznego, Podopieczny nie otworzy drzwi personelowi wykonującemu usługi opiekuńcze, Zleceniobiorca podejmie próbę kontaktu z osobami wskazanymi przez Zleceniodawcę do kontaktu w nagłych przypadkach. Przy braku możliwości kontaktu z tymi osobami, jeśli Zleceniobiorca uzna, że prawdopodobne jest zagrożenie życia lub zdrowia Podopiecznego, Zleceniobiorca powiadamia Policję i/lub inne właściwe służby ratunkowe, które podejmą decyzję o ewentualnym siłowym sforsowaniu drzwi (okien).

2. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości powyższą zasadę postępowania i oświadcza, że nie będzie w związku z powyższym postępowaniem zgłaszał żadnych roszczeń do Zleceniobiorcy oraz poinformował Podopiecznego o powyższej zasadzie postępowania.

3. Zleceniodawca zobowiązuje się pokryć wszelkie ewentualne roszczenia wynikłe z faktu wezwania służb ratunkowych i siłowego otwarcia drzwi (okien) i w tym zakresie zwalnia Zleceniobiorcę z odpowiedzialności.

§ 8. Wynagrodzenie za usługi opiekuńcze  

1. Wynagrodzenie za usługi opiekuńcze jest uzależnione od zakresu i harmonogramu świadczonych usług opiekuńczych.

2. Wynagrodzenie za wykonane usługi opiekuńcze jest płatne z dołu na podstawie faktury VAT/rachunku wystawionej/go:

1) raz w miesiącu – w przypadku usług realizowanych cyklicznie lub

2) po zrealizowaniu usługi – w przypadku usług realizowanych jednorazowo.

3. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy jest naliczane na podstawie aktualnego cennika usług Zleceniobiorcy z uwzględnieniem zakresu i harmonogramu usług, wynikających Indywidualnego zakresu i harmonogramu usług opiekuńczych wszelkich jego zmian.

 

§ 9. Personel wykonujący usługi opiekuńcze  

1. Zleceniobiorca do wykonywania usług opiekuńczych deleguje personel
o odpowiednich kwalifikacjach stosownie do zakresu zleconych usług.

2. Opiekunki delegowane do świadczenia usług opiekuńczych znają zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, posiadają wiedzę na temat schorzeń i objawów, typowych zachowań osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich ograniczeń.

3. Opiekunki EMPATII realizujące usługi opiekuńcze zobowiązane są do:

1) przestrzegania zasad w tym etycznych, świadczenia usług sumiennie i starannie, w wymiarze i zakresie określonym przez Zleceniodawcę,

2) zachowania tajemnicy służbowej w zakresie informacji uzyskanych na temat Podopiecznego korzystającego z usług (w szczególności dotyczących sytuacji życiowej i materialnej oraz stanu zdrowia), jej rodziny i otoczenia,

3) dbałości o dobro Podopiecznego korzystającego z usług, w szczególności poprzez przestrzeganie zakazu wprowadzania nieupoważnionych osób trzecich do jego mieszkania, a także udostępniania powierzonych w związku z wykonywanymi obowiązkami kluczy do mieszkania,

4) przestrzegania zasad współżycia społecznego w kontaktach z Podopiecznym oraz jego rodziną, w tym stosowania zwrotów grzecznościowych, o ile osoby te nie wyraziły woli zwracania się do nich w inny sposób,

5) przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,

6) posiadania i okazywania podczas wykonywania obowiązków służbowych identyfikatora wystawionego przez podmiot odpowiedzialny za realizację usług oraz urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

7) niezwłocznego informowania swojego przełożonego – koordynatora usług opiekuńczych o:

a) braku możliwości świadczenia usług, np. z powodu choroby, pobytu w szpitalu, nagłego zdarzenia losowego;

b) braku możliwości wejścia do mieszkania Podopiecznego;

c) czasowej rezygnacji Podopiecznego z usług opiekuńczych (np. ze względu na jego wyjazd lub przyjazd rodziny);

8) rozliczania się z pieniędzy otrzymanych od Podopiecznego z przeznaczeniem na dokonanie zakupów, realizację recept lub opłacenie rachunków – tego samego dnia, na podstawie paragonów lub potwierdzeń zapłaty;

9) nie obarczania Podopiecznego osobistymi problemami, w tym przestrzegania zasady nie pożyczania od osoby starszej środków pieniężnych;

10) szanowania woli Podopiecznego w zakresie sposobu wykonywania konkretnych czynności usługowych;

11) dokumentowania wykonania czynności opiekuńczych;

12) współpracy z pracownikiem bezpośrednim przełożonym – koordynatorem usług opiekuńczych przy opracowaniu i realizacji indywidualnego planu pracy z Podopiecznym.

§ 10. Czas obowiązywania i zakończenia zlecenia   

1. Umowa o świadczenie usług opiekuńczych zawierana jest na czas nieokreślony w przypadku usług, które będą realizowane cyklicznie, przy czym zarówno Zleceniodawcy, jak i Zleceniobiorcy przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia umowy z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia.

2. Zleceniobiorca może rozwiązać umowę w każdym czasie w przypadku:

1) nieterminowego dokonywania opłat przez Zleceniodawcę,

2) niemożności zapewnienia Podopiecznemu opieki adekwatnej do jego potrzeb i stanu zdrowia,

3) braku współpracy ze Zleceniodawcą z jego winy w organizacji opieki nad Podopiecznym.

3. Zleceniodawca może rozwiązać umowę w każdym czasie w przypadku:

1) hospitalizacji Podopiecznego,

2) zgonu Podopiecznego.

4. Umowa o świadczenie usług opiekuńczych zawierana jest na czas określony w przypadku usług o charakterze doraźnym/jednorazowym.

§ 11. Inne postanowienia   

1. Zleceniobiorca nie świadczy usług w trybie pilnym. Usługi są świadczone zgodnie z  zasadami określonymi w § 6.

2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie usług opiekuńczych, opóźnienie w realizacji lub nienależyte wykonanie usług spowodowane przyczynami, na które Zleceniobiorca nie ma wpływu, jak również okolicznościami występującymi po stronie Zleceniodawcy lub Podopiecznego. W szczególności Zleceniobiorca nie odpowiada za niezrealizowanie usług wynikłe z braku zgody Podopiecznego na świadczenie czynności opiekuńczych, które wcześniej zostały określone przez strony umowy w Indywidualnym zakresie i harmonogramie usług opiekuńczych, lub wstępu do lokalu, w którym mają być świadczone usługi. Niezrealizowanie usługi ze względu na przeszkody występujące po stronie Zleceniodawcy lub Podopiecznego nie zwalnia z obowiązku zapłaty wynagrodzenia, zgodnie z ustalonym wcześniej przez strony umowy  Indywidualnym zakresie i harmonogramie usług opiekuńczych.

3. Zleceniobiorca zastrzega, że w przypadku niektórych usług może żądać przekazania stosownego zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia Podopiecznego.

Skip to content